Retratga digl abonnament digl onn per indigens dallas pendicularas Arena Alva SA

Ils abonnaments digl onn san vegnir retratgs naven d’immediat tier l’informaziun da hosps Falera. Il bon per la reducziun sto buca pli vegnir retratgs dalla populaziun indigena cun domicil sur onn (tenor dretg civil e fiscal) sill’administraziun communala.

Las pendicularas Arena Alva SA han registrau igl onn vargau en lur sistem da cassa las persunas indigenas legitimadas aschia che quellas san vegnir clamadas giu. La persuna legitimada sto mo pli s’identificar cun la carta d’identitad.

Tier ina eventuala partenza dalla vischnaunca scada la legitimaziun per indigens. La partenza vegn annunziada entras la controlla da habitonts allas pendicularas Arena Alva SA.

Novas persunas indigenas, ch’ein aunc buca registradas el sistem da cassa, ston presentar per l’identificaziun singular la carta cotschna per indigens che sto esser bullada dall’administraziun communala. La carta cotschna sa vegnir retratga sill’administraziun communala.

Duront la sesiun da stad ed unviern san indigens retrer da tut temps cartas dil di, cartas per singuls viadis e cartas per pedunzs per in tarif reduciu d’indigens. Sin omisduas reducziuns per indigens – cartas dil di e cartas digl onn – vegn concediu neginas ulteriuras reducziuns.