Post vacant suprastonza communala

Sco gia communicau e publicau ha Gieri Blumenthal inoltrau sia demissiun sco commember da suprastonza. Il commember da suprastonza actual, Luca Casutt, ha decidiu da surprender il departament «fatgs da baghegiar». Aschia vegn siu departament «economia, turissem, cultura, sport» libers.

Persunas ch’ein interessadas da surprender quei post sigl 1-7-2024 contacteschen per plascher Norbert Good (Tel. 081 921 35 15, E-Mail ngood@falera.net), president communal.