Elecziun luvrer communal

La suprastonza communala ha tenor decisiun dils 31 da fenadur 2023 elegiu Patric Cavigelli, Laax sco niev luvrer communal.

Patric Cavigelli vegn a surprender igl 1. da december 2023 la plazza da lavur sco luvrer communal tier la vischnaunca da Falera.

Nus gratulein a Patric Cavigelli tier quell’elecziun e giavischein ad el bia plascher cun sia nova incumbensa.