Elecziun luvrer communal

La suprastonza communala ha a caschun dalla sesida dils 21 da november 2019 elegiu Pius Winzap da Falera sco niev luvrer communal. Pius Winzap vegn ad entscheiver sia nova plazza da lavur igl 1. da fevrer 2020.

Nus gratulein a Pius Winzap tier quell’elecziun e giavischein ad el bia plascher cun sia nova incumbensa.