Elecziun gidonza pil pedel

La suprastonza communala ha tenor decisiun dils 29 da november 2021 elegiu Carin Caviezel-Candinas, Falera sco nova gidontra pil pedel. Ella vegn ad entscheiver sia plazza da lavur igl 1. da mars 2022.

Nus gratulein a Carin Cavizel-Candinas tier quell’elecziun e giavischein ad alla bia plascher cun sia nova incumbensa.